Algemene voorwaarden.

Artikel 1 ALGEMEEN
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Stay in Touch Media BV met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop en leveringen, daaronder begrepen.
b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Stay in Touch Media BV van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Stay in Touch Media BV zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

Artikel 2 OFFERTES / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
a. Alle offertes van Stay in Touch Media BV in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Stay in Touch Media BV, kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldingsduur.
b. Eerst door schriftelijke bevestiging door Stay in Touch Media BV van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.
c. Stay in Touch Media BV, is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Stay in Touch Media BV verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.e. Stay in Touch Media BV stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Stay in Touch Media BV bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

Artikel 3 REIS EN VERBLIJF
 a. Alle (eventuele) reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Stay in Touch Media BV hanteert een vergoeding van € 0,29 per gereden km. Voor onze TV producties zijn de normale reis- en verblijfskosten inbegrepen. Eventuele afwijkende omstandigheden worden te allen tijde met u besproken.

Artikel 4 MUZIEK
a. Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Muziekgebruik in onze televisie producties is wel afgedekt en via de broadcaster (o.a. RTL) geregeld.

Artikel 5 VOICE OVER
a. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over zijn voor onze rekening en is onderdeel van de offerte tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 PRIJZEN
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

Artikel 7 BETALING / INCASSO
 a. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en).
b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een renteverschuldigd van 1% per week, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
c. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Stay in Touch Media BV op de opdrachtgever direct opeisbaar.
d. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Stay in Touch Media BV in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

Artikel 8 OVERMACHT
a. In geval van overmacht heeft Stay in Touch Media BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Stay in Touch Media BV niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Stay in Touch Media BV als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interessen.
b. Indien Stay in Touch Media BV bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Stay in Touch Media BV gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Stay in Touch Media BV toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, pandemie, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Stay in Touch Media BV voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Stay in Touch Media BV ingeschakelde derden voordoen.
d. Stay in Touch Media BV heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 Artikel 9 LEVERING, RISICO EN TRANSPORT
a. De levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af magazijn door terbeschikkingstelling van de zaken door een mondelinge of schriftelijke mededeling van Stay in Touch Media BV aan de opdrachtgever, dan wel door terbeschikkingstelling aan de vervoerder. Alsdan gaat het risico op de opdrachtgever over.
b. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer Stay in Touch Media BV de zaken door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico. (keepimage is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging voor, tijdens of na het overzetten/versturen van uw beeldmateriaal)
c. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.
d. Indien de opdrachtgever aan Stay in Touch Media BV verzoekt de zaken tijdelijk elders op te slaan zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken eveneens op de opdrachtgever overgaan wanneer Stay in Touch Media BV de zaken ter beschikking van de opdrachtgever heeft gesteld. In het geval dat de opslag van zaken door de opdrachtgever is verzocht treedt Stay in Touch Media BV slechts op als intermediair en is Stay in Touch Media BV gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
e. Indien is overeengekomen dat Stay in Touch Media BV het transport verzorgt, bepaalt Stay in Touch Media BV op welke wijze het transport (waaronder verzending, verpakking en dergelijke) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle omstandigheden plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10 LEVERINGSTERMIJN
a. Een door Stay in Touch Media BV opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Stay in Touch Media BV van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Stay in Touch Media BV op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van Stay in Touch Media BV in te laten treden, Stay in Touch Media BV overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID
a. Stay in Touch Media BV is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stay in Touch Media BV, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Stay in Touch Media BV is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
b. Stay in Touch Media BV is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde Stay in Touch Media BV, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.
c. Stay in Touch Media BV is niet aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen termijnen.

Artikel 12 ONTBINDING
a. Stay in Touch Media BV is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
* de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
* de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
* na het sluiten van de overeenkomst Stay in Touch Media BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
* de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
* de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of
* de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of
* de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Stay in Touch Media BV verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Stay in Touch Media BV om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 Artikel 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Stay in Touch Media BV. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Stay in Touch Media BV de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
b. Op alle Stay in Touch Media BV-producties rust het auteursrecht. Een Stay in Touch Media BV-productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Stay in Touch Media BV. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Stay in Touch Media BV.
c. Stay in Touch Media BV behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
d. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
e. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Stay in Touch Media BV gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door Stay in Touch Media BV gemaakte kosten te vergoeden.
f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Stay in Touch Media BV hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
g. Stay in Touch Media BV heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Stay in Touch Media BV uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

Artikel 14 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
a. Stay in Touch Media BV zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Stay in Touch Media BV is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan door de Leveringsvoorwaarden Stay in Touch Media BV.

Artikel 15 HET PRODUCTIEPROCES
Het samenstellen van een item in ons televisieprogramma doorloopt een zorgvuldig productieproces waaraan beide partijen hun bijdrage moeten leveren. In grote lijnen ziet dit proces er als volgt uit:
a. U bent na ondertekening van het deelname formulier (contract) opgenomen als sponsor in het programma.
b. De minuten van uw deelname zijn direct aan RTL bevestigd en staan dus voor u gereserveerd.
c. U wordt door onze redactie onder voorbehoud ingedeeld in een van de geplande afleveringen. Dit is afhankelijk van het thema van de uitzendingen.
d. U wordt vrijwel direct benaderd voor een datum en tijdstip waarop de opnames zullen plaatsvinden. Gemiddeld nemen dergelijke opnames 2 tot 3 uur in beslag.
e. Onze redactie neemt contact met u op (telefonisch of per e-mail) voor het vergaren van informatie over uw business als input voor een script. U kunt ons te allen tijde voorzien van foto’s van de locatie waar gefilmd zal worden.
f. Voor opnames ontvangt u per e-mail het script, inclusief enkele richtlijnen van de zender ten aanzien van de media wettelijke kaders waarbinnen de opnames moeten plaatsvinden. U kunt hier binnen 48 uur op- en aanmerkingen op leveren. Deze zullen, ter discretie van onze redactie, worden verwerkt in een finale versie van het script.
g. Een team bestaande uit een cameraman, regisseur en/of presentator/presentatrice bezoekt u op de afgesproken plaats en tijdstip. Het interview  of de presentatieteksten zijn de basis van het televisie item en daarnaast zal onze cameraman zogeheten beautyshots en snij beelden maken. Deze beelden worden gebruikt om er één geheel van te maken.
h. Het item wordt door onze edit afdeling gemonteerd voor uitzending.
i. U ontvangt een verborgen link naar het gemonteerde item en hierop kunt u binnen 48 uur eenmaal commentaar leveren op een onvolkomenheid in bijvoorbeeld de titelbalk.
j. Indien nodig wordt het item aangepast en definitief gemaakt. U ontvangt een link naar het definitieve item. Wij stellen het op prijs wanneer u dit item pas opneemt in uw communicatie na uitzending op televisie.
k. Het item wordt uitgezonden op televisie.

Artikel 16 UITZENDDATUM
De uitzenddatum die de redactie in een later stadium met u zal communiceren is onder voorbehoud. U wordt namelijk ingedeeld in een zorgvuldig samengestelde uitzending waarmee rekening wordt gehouden met belangrijke zaken als thema’s, casussen, doelgroep en kijkcijfers. Wij streven in aller belang naar de beste mix en uw bedrijf zal in dit kader worden gepresenteerd als specialist op landelijke televisie. Uw deelname valt te allen tijde binnen het seizoen en daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de uitzenddatum. Ik wil u daarbij doorverwijzen naar het getekende contract m.b.t. uw deelname.

Artikel 17 WIJZIGINGEN PLANNING
Bij het maken van een televisie item zijn veel mensen betrokken. Tevens vergt dit de beschikbaarheid van kostbare technische faciliteiten. Een zorgvuldige planning is van essentieel belang voor de gehele productie van het programma. U dient alles in het werk te stellen om de opnames op de door ons voorgestelde dag en tijd te faciliteren. Indien u binnen 3 dagen voor de geplande opnames deze wilt/moet verplaatsen, zijn wij helaas genoodzaakt om de overeengekomen som met ten minste 50% te vermeerderen als gevolg van her-planning. Deze regel geldt uiteraard niet in het geval van Force Majeur. Derhalve is uw opnamedag een belangrijk onderdeel in de algehele planning van de TV productie en hangt ook samen met het uitzenden van uw item. Om die reden zal verplaatsen, omwille van de algehele productieplanning, niet altijd mogelijk zijn.

De overeenkomst kan niet kosteloos worden geannuleerd. Indien u na ondertekening van deze overeenkomst toch wilt afzien van uw deelname, om welke reden dan ook, bent u het totaal overeengekomen bedrag voor uw deelname aan ons verschuldigd. Het treffen van iedere andere vorm van commerciële regeling is ter discretie van Stay in Touch Media BV.

Artikel 18 WIJZIGINGEN ZENDER
Onze redactie communiceert tijdig met u de geplande datum en tijdstip van uitzending waarin u bent ingedeeld. Stay in Touch Media BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirecte schade of ongemakken als gevolg van (plotselinge) verandering(en) van zender en/of in de programmering van de zender.

Artikel 19 DEELNAME DE HELDEN VAN NU
a. Indien u deelneemt aan ons TV format De Helden van Nu gelden een aantal aanvullende voorwaarden en omstandigheden.
b. Opnames vinden plaats in tijden van corona en om die reden is ons opnameteam te allen tijde geheel voorbereid op de actuele maatregelen.
c. Ieder cast- en crewlid houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
d. Iedere deelnemer aan deze draaidag wast regelmatig zijn/haar handen.
e. De productie beschikt over handzeep en desinfectiemiddel
f. Op het moment dat een betrokken cast- en/of crewlid symptomen (of huisgenoten met symptomen), is hij/zij verplicht dit vooraf te melden aan Stay in Touch Media BV. Er zal dan besloten worden niet deel te nemen aan deze draaidag. Styay in Touch Media zal, in overleg met de deelnemer, voor nieuwe spreker zorgen.
g. Het plaatsen van een audiozender wordt met instructies van de camera- en/of geluidsman zelf gedaan. Lukt dit niet, zal de cameraman helpen met handschoenen aan en mondkapje op.
h. Productie beschikt over handschoenen, crew neemt zelf mondkapjes mee.
i. Audiozenders worden na iedere opname gedesinfecteerd.
j. Tijdens opnames spreken we elkaar positief opbouwend aan indien de 1,5 meter geschonden wordt. Gezondheid en veiligheid staan te allen tijde op nummer 1.